Het Reeshof College heeft aandacht voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (spreek uit
‘Mazzel’) in het schoolbeleid opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. Wanneer de school zelf structureel aandacht besteedt aan de ziek gemelde leerling, en indien nodig of gewenst de jeugdarts consulteert, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden. Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie partijen nauw met u samen:

• De school;
• Een jeugdarts (vanuit GGZ);
• De leerplichtambtenaar.

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het zorg- en adviesteam van onze school.

Wat doet school? – samen met ouder(s)/verzorger(s)

In het geval van ziekte, vragen ouder(s)/verzorger(s) aan school vrijstelling voor het volgen van het lesprogramma voor hun zoon of dochter. Bij langdurig (vanaf de vierde schooldag aaneengesloten ziek) of frequent (elke derde ziekmelding in twaalf schoolweken) ziekteverzuim gaat de school in gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) en laat zij zich zo nodig adviseren door de jeugdarts.

We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen. De leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor uitgenodigd voor een gesprek op school (ondersteuningscoördinator schuift eventueel aan). In het gesprek worden zorgen gedeeld en samen afspraken gemaakt. Een afspraak kan zijn om samen een consult bij de jeugdarts te doen; dit gebeurt door met elkaar een aanmeldformulier in te vullen. De ondersteuningscoördinator zorgt voor de
verdere aanvraag en ouder(s)/verzorger(s) krijgen per brief een uitnodiging vanuit de jeugdarts.

Wat doet de jeugdarts?

De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt samen met leerling en ouder(s)/verzorger(s) de gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma en biedt handvatten aan leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school voor het optimaliseren van deze deelname. De handelswijze van de jeugdarts gericht op de leerling en school lijkt eigenlijk op die van een bedrijfsarts voor werknemers binnen een bedrijf. Het gesprek met de
jeugdarts is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van leerling en ouder(s)/verzorger(s) terug aan de school (de ondersteuningscoördinator).

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim, vanuit haar verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven. Daarnaast wordt zij ook ingeschakeld op het moment dat het ziekteverzuim langdurig aanhoudt – geoorloofd verzuim kan dan overgaan in ongeoorloofd verzuim.

Zelf een M@ZL-consult aanvragen – wat kunt u als ouder doen?

Wanneer u vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust contact op met de JGZ-instelling. Op werkdagen kunt u een afspraak maken voor een M@ZL-consult bij de jeugdartsen via jgzafsprakenbureau@ggdhvb.nl. Schroom ook niet om in gesprek te gaan met school (mentor) als u merkt dat uw kind regelmatig vage klachten heeft (zoals hoofd- en buikpijn) en daardoor niet naar school kan of wil. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen die op school vaak afwezig zijn meer kans maken op doubleren, afstromen of het verlaten van school zonder diploma. Samen kunnen we een eventueel dieper liggende oorzaak achterhalen en een oplossing vinden waardoor uw kind weer fijn en regelmatig naar school komt

Categories: Uncategorized